narcap pl

National Aviation Reporting Center
on Anomalous Phenomena - Poland

Narodowe Centrum Raportów o Anomaliach i Fenomenach Lotniczych - Polska

 

Drodzy Odwiedzający!

Znajdziecie tu wkrótce kompleksowe informacje w języku polskim na temat UAP.

Ponadto dobrowolny system raportowania dla krajów niemieckojęzycznych jest zawarty w:

Artykule 9, Ustęp 1
Wytyczna 2003/42/EG Parlamentu Europejskiego i Rady
z 13-go czerwca 2003 o zgłaszaniu zdarzeń w lotnictwie cywilnym.

"Oprócz ustanowionego art. 4 i 5 systemu zgłaszania obowiązkowego Państwa Członkowskie
mogą wyznaczyć jeden lub więcej organów lub podmiotów do ustanowienia zgłaszania dobrowolnego,
zbierającego i analizującego informację o zaobserwowanych w lotnictwie nieprawidłowościach,
które nie wymagają zgłoszenia obowiązkowego, ale które zgłaszający odczuwa
jako zagrożenie bieżące lub potencjalne.
"

Wasz NARCAP.PL - Team

---------------------------------------------------------------------------------------------

Materiał pomocniczy:

 - formularz meldunku obserwacji dla pilota -pobierz raport pilota pl